Tájékoztató az ápolási díjról

Szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ (alanyi jogcím)

 

 

Joghely:

Az 1993. évi III. törvény 40-44. §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25-30. §-a szabályozza az ellátást. Az ápolási díj 2013. évi alap összegéről a a 2012. évi CCIV. törvény 56. § (8) bekezdése rendelkezik.

Az ellátás típusa:

Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől független.

Leírás:

A JÁRÁSI HIVATAL ÁPOLÁSI DIJAT ÁLLAPÍT MEG ANNAK A KÖZELI HOZZÁTARTÓZÓNAK, AKI SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, vagy 18 ÉV ALATTI TARTÓS BETEG SZEMÉLY ÁPOLÁSÁT, GONDOZÁSÁT VÉGZI. Az áplási díj HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapöszeg a) 100 %-a, 2013-ban 29.500 Ft, ha az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg személy b) 130 %-a, 2013-ban 38.350 Ft, ha az ápolt fokozott ápolást igénylő személy. AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI ÖSSZEGE A MÁS RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ JOGOSULT ESETÉN ( az együttfolyósítható ellátásokat lásd külön) a reá irányadó összegnek és a részére folyósított rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. FONTOS ! Az ápolási díjban részesülő személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett. Ennek mértéke 2013-ban 10 %. Az ápolási díj HAVI NETTÓ ÖSSZEGE 2013. évben a súlyosan fogyatékos illetve 18 év alatti tartósan beteg személy ápolása esetén: 26.550 Ft, fokozott ápolást igénylő személy esetén pedig 34.515 Ft. AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT.

Az ellátásra jogosultak:

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos személyt gondozó vagy eltartó közeli hozzátartozó

A jogosultság feltétele:

JOGOSULT RÁ A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ – a jegyes kivételével - (lásd Megjegyzés rész- fogalom meghatározások) ha állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY ÁPOLÁSA ESETÉN az ápoló kérelmére – a jogosultsági feltételek megléte esetén - magasabb összegű ápolási díj állapítható meg. (Az összeget lásd a Leírásnál). AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG TOVÁBBRA IS FENNÁLL, HA AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ALÁBBI ELLÁTÁSOK VALAMELYIKÉRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍTANAK MEG FELTÉVE, HOGY AZ ÁPOLÁSI DÍJAT A NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN TÖBB MINT 10 ÉVE FOLYÓSÍTJÁK: a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás, b) korhatár előtti ellátás, c) szolgálati járandóság, d) balettművészeti életjáradék, e) átmeneti bányászjáradék, f) rokkantsági ellátás vagy g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül. GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY, GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA MELLETT IS MEGÁLLAPÍTHATÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - AMENNYIBEN AZ ÁPOLT FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ, SÚLYOSAN FOGYATÉKOS (Ebben az esetben, csak az ápolási díj és a gyermekgondozási segély, vagy a gyermeknevelés támogatás összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen!) MEGÁLLAPÍTHATÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ AKKOR IS, HA AZ ÁPOLT: a) közoktatási intézményben tanul és az ott eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy b) napi 5 órát meg nem haladóan óvodai, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagy c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan az 5 órát nem haladja meg, vagy d) az óvoda, a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg. FONTOS: AZ ÁPOLÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT NAPI 4 ÓRÁT MEG NEM HALADÓ IDŐTARTAMBAN MUNKÁT VÁLLALHAT. OTTHON VÉGZETT MUNKA ESETÉBEN AZ IDŐTARTAM NINCS BEHATÁROLVA. Az ápolási díjra való JOGOSULTSÁG FELÜLVIZSGÁLATA: Az ellátásra való jogosultság feltételeit a jegyző kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ápolási díjat tovább kell folyósítani. NEM JOGOSULT AZ ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, HA a) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a fentiekben részletezett esetben az ápolási díj folyósítása alatt megállapított ellátásokat, valamint a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, c) keresőtevékenységett folytat és munkaideje - a napi 4 órát meghaladja, d ) illetve ha az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.

Folyósítás:

A megállapított ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. HA AZ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKÓHELYE AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakóhelyen az ellátást kérelmezni kell. Ha az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják. ( Így az ellátás folyósításában a folytonossság megmarad!). AZ ÁPOLT SZEMÉLY HALÁLA ESETÉN AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (Az ápolási díj folyósításának megszűnése után - a korábban ápolási díjban részesülő személy - amennyiben elhelyezkedni nem tud - jogosult lehet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdésének g) pontja alapján aktív korúak ellátására, ha esetében a jogosultsági feltételek fennállnak. ( Lásd: Aktív korúak ellátásánál.) AZ ÁPOLÓ HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Az igény benyújtásának helye(i):

A fővárosi és megyei kormányhivatal lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala

Az igény benyújtásának formája:

Az ápolási díj iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos a) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Szükség esetén csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását is AZ IGÉNYELBÍRÁLÁS MENETE FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY ÁPOLÁSÁRA TEKINTETTEL IGÉNYELT ÁPOLÁSI DÍJ ESETÉN: Abban esetben, ha az igénylő formanyomtatványon megjelöli, hogy az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kéri, hogy az ápolt személy fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy, a járási hivatal a fokozott ápolást igénylő feltételek fennállásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint módszertani feladatot ellátó szerv (a továbbiakban: Főigazgatóság) által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt. A Főigazgatóság által kijelölt szakértő az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti. A SZAKVÉLEMÉNYBEN MEG KELL JELÖLNI AZ ÉRVÉNYESSÉG IDŐTARTAMÁT, AMELY AZONBAN NEM HALADHATJA MEG A TÍZ ÉVET. A szakvélemény érvényességének időtartama alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is érvényesnek kell tekinteni az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatánál.

Megjegyzés:

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: HOZZÁTARTOZÓ (Ptk. 685. § b.) pontja alapján a jegyes kivételével): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ AZ A SZEMÉLY, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a) étkezni vagy b) tisztálkodni vagy c) öltözködni vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az a) - e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. SÚLYOSAN FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes, b) HALLÁSVESZTESÉGE olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) ÉRTELMI AKADÁLYOZOTTSÁGA genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) MOZGÁSSZERVI KÁROSODÁSA, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes ÉS ÁLLANDÓ ÁPOLÁSRA, GONDOZÁSRA SZORUL. TARTÓSAN BETEG AZ A SZEMÉLY, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Jogorvoslat:

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL lehet előterjeszteni. A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS vagy TARTÓSAN BETEG 18 ÉV ALATTI SZEMÉLY ÁPOLÁSÁRA TEKINTETTEL JÁRÓ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI IGÉNY ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI hatáskör. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A mádofokon eljáró hatóság: a szociális és gyámhivatal. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A HÁZI ORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS, és A HÁZIORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁT, illetve A FOKOZOTT ÁPOLÁSI IGÉNY VIZSGÁLATÁRA KIJELÖLT SZAKÉRTŐ SZAKVÉLEMÉNYÉBEN FOGLALTAK FELÜLVIZSGÁLATÁT az ápolási díjat kérelmező személy és az ápolási díjat megállapító hatóság egyaránt kérheti.

Adatfrissítés dátuma:

2013.05.15.