Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók

Ki jogosult parkolási igazolványra? 

Az, aki

-     a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

-       látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,

-       2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy

-       a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékos-ságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül, és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja.

 

Hol kell igényelni a parkolási igazolványt?

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes okmányirodáshoz, vagy a jegyzőhöz is be lehet nyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a betegséget, fogyatékosságot igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha az ügyfél nem személyesen nyújtja be kérelmét, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez.

A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a körzetközponti jegyző „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

 

A kérelemhez milyen szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást kell benyújtani?

-    a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek:

A rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalását a közlekedőképesség minősítéséről. Ha a szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervét a közlekedőképesség minősítése érdekében.

-       a látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista személynek:

A megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének szakhatósági állásfoglalását a súlyos fogyatékosság minősítéséről.

-       a 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített személynek:

A területi vezető szemész által kiállított, a vakok személyi járadékát kérelmező nyilvántartási lapot.

-       a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak, gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülőnek (törvényes képviselőjének):

A szakorvos által kiállított Igazolást a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről.

 

Fontos tudni

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.

Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni.

Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a körzetközponti jegyzőnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell.

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül bármely körzetközponti jegyzőnél bejelenteni.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-áig felhasználható.

 

Mely esetben érvénytelen az igazolvány?

-    a jogosult meghalt;

-    időbeli hatálya lejárt;

-    a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;

-    meghamisították;

-    a körzetközponti jegyző a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;

-    a körzetközponti jegyző, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

További infók: