Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság a felsőoktatásban

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a felsőoktatásban részt vevő, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékossággal érintett hallgatók ismeretet kapjanak arról, hogy fogyatékosságuk megállapításához milyen eljárást kezdeményezhetnek.

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

tájékoztatójagyógypedagógiai vizsgálatról 2013.

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) k) pontja alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.

 A 15. § (4) bekezdése szerint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el (országosan, minden Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén).

Miért lehet igénybe venni a vizsgálatot?

A felsőoktatásban részt vevő fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit[1].

Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz - így különösen írógép, számítógép - alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Kinek lehet igénybe venni a vizsgálatot?

Azoknak a fogyatékossággal élő hallgatóknak, akiknek a közoktatási tanulmányait követően a következő problémái merülnek fel:

-          diszlexia (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar)

-          diszgráfia (írászavar)

-          diszkalkulia (a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar)

és a tanulmányai folytatását ez tartósan és súlyosan akadályozza.

A hallgatók fenti típusú fogyatékosságát a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményével igazolja[2].

Hová kell a kérelmet benyújtani?

A kérelmek benyújtásának helye: Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (1146 Budapest, Thököly út 82. vagy 1590 Budapest Pf.155.)

 

A kérelemre nincs formanyomtatvány, de tartalmaznia szükséges a következőket.

-          a vizsgálatot kérő hallgató személyi adatait: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, elérhetősége, TAJ száma, valamint

-          a kérelem okát.

Amennyiben a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik bármilyen előzetes szakvéleménnyel (pl.: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/Szakorvosi) azt kérjük, szíveskedjék kérelméhez csatolni.

Mi a gyógypedagógiai vizsgálat menete?

Amennyiben a benyújtott dokumentációból érdemben megállapítható a tanulmányok folytatását tartósan és súlyosan akadályozó fogyatékosság, akkor nem szükséges (csak indokolt esetben) a kérelmet benyújtó hallgató személyes vizsgálata.

Amennyiben a vizsgálatot kérő hallgatónak nem áll rendelkezésére a fentiekben felsorolt dokumentum, akkor minden esetben szükséges a személyes vizsgálat.

A vizsgálati időpontról szóló értesítést a kérelemben leírt címre postázzuk. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat pontos helyét és idejét, a vizsgálathoz szükséges iratok, dokumentumok listáját. A megjelenés az adott időpontban kötelező, csak írásban beküldött indokolt és igazolt mulasztás esetén tudunk újabb időpontot biztosítani.

A gyógypedagógus által elvégzett vizsgálat ideje személyenként 75-120 perc.

Célja egyrészt, hogy feltárja a hallgató anamnézisét (pl.: születést megelőző időszak, a szülés és az azt követő állapot felmérése, óvodai, iskolai nehézségek, előmenetel, szakemberek jelzései, nyelvtanulási/tanulási technikák felmérése), valamint különböző tesztek segítségével (pl.: figyelem, szövegértés, nyelvhelyességi, helyesírási) minél pontosabb képet kapjon a vizsgáló gyógypedagógus, a vizsgált hallgató jelenleg is fenn álló tanulási nehézségéről.

A kiállított szakvélemény

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról szakvélemény kerül kiállításra. Erre nem közigazgatósági hatósági eljárásban kerül sor, így a szakvélemény ellen fellebbezés nem nyújtható be.

Természetesen az érintett személy - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - ismételten kérheti fogyatékosságának vizsgálatát, amennyiben az előző szakvéleményéhez képest állapotában nagyfokú változás, rosszabbodás állt be, és azt megfelelő dokumentumokkal (pl.: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/Szakorvosi vélemény) alá tudja támasztani.

Ha nem rendelkezik a fentiekben leírt dokumentumokkal, akkor állapotát, ill. az abban bekövetkezett változást a gyógypedagógiai vizsgálat fogja felmérni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, azt az alábbi e-mail címen, illetve telefonon kérheti: budapest@rszsz.nrszh.hu, tel: (1)372-1488

Jogszabályok:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 49. § (8) bekezdés

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet

95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
[1] A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 49. §.  8) bekezdése

[2] A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló (2013. január 1.-én hatályban lévő) 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 19. § (2) bekezdés b) pontja